Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

počas pandémie ochorenia COVID-19 každý z nás zažíva bezprecedentné časy, ktoré si vyžadujú zavádzanie nových opatrení. Počas obmedzenia pohybu ste možno museli zrušiť návštevy pacientov, odložiť alebo zmeniť terapie, prípadne komunikovať s pacientmi virtuálne. Možno sa obávate, ako sa im darí. Po upravení opatrení teraz čelíte novým výzvam, ako sú kapacitné obmedzenia, uprednostňovanie pacientov a zabezpečenie bezpečného prostredia pre zdravotníckych pracovníkov a pacientov.1

Spoločnosť Vifor Pharma vám chce pomôcť pri zjednodušovaní liečby nedostatku železa
(iron deficiency, ID)

a anémie z nedostatku železa (iron deficiency anaemia, IDA) a pri efektívnom zotavovaní sa vašich pacientov, pretože železo je dnes pre zdravé fungovanie organizmu ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

Pred predpísaním lieku si, prosím, prečítajte súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý je priložený k tomuto materiálu.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26,
Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

Swixx Biopharma s. r. o., Eurovea Central 3,
Pribinova 10, Bratislava 811 09,
telefón: +421-2-20833-600,
e-mail: medinfo.slovakia@swixxbiopharma.com
Dátum schválenia: 29.1.2021 Kód: PM-SK-2021-1-97

Opýtajte sa zamestnanca spoločnosti