Prezident kongresu Doc. MUDr. Martin Huorka, PhD.
Predseda organizačného výboru –  prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Hlavná téma: Ochorenia horného GIT