Posterová sekcia:

záujemci o prezentáciu vlastných prác počas Gastrofóra 2018 môžu poslať abstrakty v rozsahu 250 slov.

Abstrakt má obsahovať:

Názov práce, autorov a pracoviská. Požadujeme členenie abstraktu na: úvod, cieľ práce, metodiku, výsledky a záver. Veľkosť posterov je štandardná: 120cm výška x 90cm šírka

Termín poslania abstraktov je do 31.12.2017.  Oznam o akceptovaní posteru a výbere abstraktov na orálnu prezentáciu dostane prvý autor práce emailom do 8.1.2018.

 

ABSTRAKTY posielajte na emailovú adresu:

sekretariat@sgssls.sk

 

Prezident Gastrofóra a vedecký sekretár vyberú 4 postery na orálnu prezentáciu v trvaní 12 minút. Prvý autor posteru bude mať hradený konferenčný poplatok SGS. Pri vybratí posteru na orálnu prezentáciu prvému autorovi hradí SGS konferenčný poplatok a ubytovanie v hoteli Patria od 24.1. do 26.1.2018.

Orálna prezentácia posterov bude 26.1.2018 v piatok v čase 8,30 - 9,30  hod. v odbornom bloku "Mladých gastroenterológov".